Газова пожарогасителна система с гасително вещество HFC-125

Системата с HFC-125 отговаря на строгите критерии необходими за гасителни агенти използвани за гасене на обитаеми зони. Системата отговаря на БДС EN 15004-4:2009.

Системата с HFC-125 бързо и сигурно потушава пожара в рамките на 10 секунди

Неконтролирания огън винаги е бил враг на човечеството. От многото методи, при вещества, които се използват за предотвратяване, контрол и гасене на пожар, газовата пожарогасителна система с агент HFC-125 предлага уникални предимства пред традиционните газови агенти. Той е безопасен за хората, безопасен за оборудването и е екологично предпочитана алтернатива на Халон.

Безопасен за хората

Изключително подходящи за потушаване на пожари в затворени помещения, изискващи висока концентрация на гасителния агент и същевременно наличие на персонал в него. Прекратяват процеса на горене в рамките на 10 сек. при сравнително високи концентрации на кислорода във въздуха, при които не съществува риск за хората, не се нарушава тяхната нормална активност и дишането им. Повечето системи с HFC-125 се проектират с концентрация 8,7%, докато стандарта позволява нива от 50%. Понастоящем системите с гасителен агент HFC-125 са с най-високото ниво на безопасност за хо рата.

Безопасен за околната среда

Както много флуор-базирани газове, HFC-125 има потенциал за глобално затопляне. Въпреки това, общият ефект се свежда до минимум чрез използване ниска честота в сравнение с други пожарогасителни системи, както и изключително ниската концентрация, необходима при освобождаване в околната среда. В допълнение, когато HFC-125 пожарогасителни системи достигат до края на полезния си живот, могат да бъдат рекултивирани в средство за използване в други системи. HFC-125 действа като дългосрочна застраховка осигуряваща повишаване на сигурността на хората и материални ценности с минимално въздействие върху околната среда.

Предимства

HFC-125 е електронеутрален, не прдизвиква корозия и не оставя следи. Като газов агент, HFC-125 се разпространява бързо в рамките на защитаваното пмещение и потушава огъня. Операциите могат да възобновят веднага, след като щетите от пожара бъдат възстановени. HFC-125 е чист агент за пожарогасене и не оставя следи и замърсявания след гасенето, които биха причинили щети или представляват проблем за почистване след пожара. Това означава по-малко щети, обезпечение и минимално прекъсване на технологичния процес, намаляването на потенциалните разходи от по евентуален пожар.

Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist