За нас

В началото фирмата развива дейност „Системи за сигурност”, като се специализира в проектиране, изграждане и поддръжка на високо технологични системи за пожарна безопасност.

1

За няколко години, ФайерТех Инженеринг ЕООД се превърна в лидер на пазара за стационарни системи за газово пожарогасене и системи за пожароизвестяване в България.

2

Пазарът изисква все повече и повече алтернативни системи за пожарна безопасност. ФайерТех Инженеринг ЕООД включи такива “Специални системи” в своята продуктова гама.

3

Тези системи предоставят огромно предимство за нашите клиенти. Те могат и в бъдеще да продължат да разчитат на гъвкавостта и иновационния подход на ФайерТех Инженеринг ЕООД.

ФайерТех Инженеринг ЕООД

днес

Днес компанията ФайерТех Инженеринг ЕООД заема място на лидер в сферата на пожарната безопасност. Системите, които ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага, съответстват на всички изисквания, които съответстват на Европопейските технически норми към продуктите. Във ФайерТех Инженеринг ЕООД работят висококвалифицири служители. В семинари, допълнителни курсове и обучения, те се развиват и поддържат изключително високо ниво професионализъм.

ФайерТех Инженеринг ЕООД
Бъдещето

Нашата прогноза за бъдещето се основава на способността ни за гъвкавост, иновации, установяване на отношения и партньорство. Да бъдем близо до клиентите си, е необходимост, както за тях, така и за нас. Ние разчитаме на повече и по-стратегически партньори, които позволяват дългосрочно сътрудничество.Качеството е в основата на нашия бизнес, но задачата ни е да удовлетворим изискванията на нашите клиенти. В това е нашата гаранция за успех.

Ние сме
Лидер
в сферата на
пожарната безопасност
Стратегията

Стратегията ни включва поддържане на високи технологични стандарти.

Целта

Целта ни е да предложим на нашите клиенти възможно най-добрите продукти и услуги на местно ниво.

ФайерТех Инженеринг ЕООД
Високо технологични системи за пожарна безопасност

Фирмата предлага цялостна палитра на системи за ранно откриване на пожари, съответно за автоматично пожарогасене и превенция. Системите ни са приспособими за почти всяка област на приложение и осигуряват спестяване на време, което може да спаси човешки живот, защита на материални ценности и сигурност на производствените процеси.

През 2013 г. ФайерТех Инженеринг ЕООД внедри система за управление на качеството БДС EN ISO 9001: 2008

Ръководството на „ФайерТех Инженеринг” ЕООД официално декларира своята Политика по управление, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

Политиката на „ ФайерТех Инженеринг” ЕООД е насочена към проектиране, инсталиране, изграждане и техническо обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни инсталации и вентилационни системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Доставка и продажба на пожарни автомобили, уреди и средства за пожарогасене. Провеждане на превантивни и организационни мероприятия по пожарна безопасност в обекти. Осигуряване на пожарна охрана с автомобил”, чрез удовлетворяване на клиентските изисквания, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители, опазване на околната среда при извършване на дейността си, непрекъснато следене и спазване на измененията на правно нормативната среда, създадена от законодателен орган или от друг овластен орган и подобрение на Интегрираната Система за Управление на качеството.

За реализиране на политиката ръководството си поставя следните стратегически цели по отношение на качеството:

  • запазване броя на постоянните клиенти и привличане на нови;
  • подобряване на характеристиките на предлаганите услуги в съответствие с изискванията на клиентите, нормативните актове и техническата документация;
  • повишаване степента на удовлетвореност и намаляване на получените възражения от клиенти;
  • развиване на способностите, уменията и мотивацията на персонала;

За реализиране на тези цели ръководството на „ ФайерТех Инженеринг” ЕООД е разработило, внедрило и поддържа Интегрирана система за управление, съответстваща на Международните Стандарти ISO 9001:2008.