Механични вентилатори за отдимяване F400ºC/2h – F300ºC/2h – F200ºC/2h

ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага механични вентилатори за отдимяване F400ºC/2h – F300ºC/2h – F200ºC/2h за отвеждане на дим и топлина, сертифицирани съгласно БДС EN 12101-3: 2003. Изделията са маркирани със знак СЕ.

За принудителна ВСОДТ се проектират механични вентилатори на покрива или на външната фасада на сградата, разположени над незадимаемата зона, които са с възможност за автоматично и ръчно задействие.

Вентилаторите за отвеждане на дима и топлината с механично задвижване се предвиждат с минимална класификация по огнеустойчивост F300.

Техническа информация за механични вентилатори за отвеждане на дим и топлина:
  • Защита на двигателя: IP55
  • Мощност на двигателя: 0,55 до 37,0 кВт
  • На разположение: от диаметър 400 до 1,250 мм, обем на въздуха от 1450 до 130 500 м³
  • Една или две скорости на двигателя в зависимост от модела
  • Максимална температура за транспорт на въздуха:
  • S1 за обслужване -20 °C +40 °C за продължителна употреба
  • S2 за обслужване 200 °C/2 часа, 300 °C/2 часа, 400 °C/2 часа
Изисквания за сертифициране на системата

За приложение на механичен вентилатор, като част от ВСОДТ трябва да притежава следните документи: СЕ-сертификат, декларация за съответствие, инструкция за работа на български език.

Изисквания към кратността на принудителната вентилация

Минималните стойности на кратността на принудителната вентилация на механичните вентилатори се определя в зависимост от площта и височината на помещението, плътността на топлинното натоварване на помещението и височината на незадимяемата зона, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971/2009 г.

Изисквания към разположението на приточните отвори

Отворите за приток на свеж въздух се разполагат равномерно разсредоточени в близост до евакуационните изходи, като горния край на отворите е на височина най-малко 1 м. под горния край на незадимяемата зона.

Изисквания към площта на отворите за приточен въздух

В помещенията, в които за отвеждане на дима и топлината се предвиждат вентилатори с механично задвижване, за подаване на чист въздух се проектират:
1. приточни отвори с площ, осигуряваща скорост на постъпващия въздух в помещението не по-голяма от 5 м/сек, или
2. приточна принудителна вентилация с производителност, осигуряваща не по-малко от 80 % от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация по табл. 14 за най-големия ДУ; скоростта на постъпващия в помещенията въздух е не по-голяма от 5 м/сек.

Item added to cart View Cart Checkout
Item added to wishlist View Wishlist
Item removed from wishlist